Corporate Governance

I Victoria Properties lægger vi vægt på, at selskabet til enhver tid ledes på en måde, der er værdiskabende, ansvarlig samt i videst muligt omfang tager hensyn til vores interessenter.

Ledelsesstruktur
Det er en central del af Victoria Properties' corporate governance politik, at der er en høj grad af gennemsigtighed i selskabets ledelsesstruktur.

Kommunikation med vores interessenter
Vores kommunikation med interessenterne er afpasset virksomhedens aktiviteter.

Vi tilstræber i vores kommunikation med aktionærer og øvrige interessenter at skabe og opretholde en åben og kontinuerlig dialog. Formålet med dialogen er i videst muligt omfang at tilgodese interessenternes ønsker og behov i vores forretningsmæssige beslutninger samt at give interessenterne indblik i selskabets forretningsstrategi, resultater og risikoforhold. Dette sker blandt andet gennem:

  • Rettidig og retvisende information om relevante økonomiske, finansielle og driftmæssige forhold i selskabet
  • Adgang for alle interessenter til information om selskabets aktiviteter via hjemmeside samt elektronisk nyhedsservice
  • Åbenhed omkring selskabets ledelsesstruktur

I takt med udviklingen i selskabet og markedet vurderer vi løbende behovet for justeringer i vores kommunikation med interessenterne.

 

 

Revisionskommissorium
Redegørelse Corporate Governance 2015